Chemical composition and classification of single crystal nickel base superalloys

Pridal/a Marek Gebura dňa Po, 12/01/2008 - 13:57

The aim of this paper is to review today’s information base about classification and chemical composition of single crystal nickel base superalloys. The general effect of alloying elements and classification to six generation is reviewed.

Elektrická vodivosť kovov

Pridal/a Vladimír Girman dňa Po, 10/20/2008 - 16:13

Pod pojmom elektrická vodivosť rozumieme schopnosť materiálov viesť elektrický prúd. Je to jedna z najdôležitejších fyzikálnych vlastností. Podľa tejto vlastnosti rozdeľujeme potom všetky látky do troch skupín: sú to vodiče (typu I alebo II), polovodiče a izolanty. Kovové materiály patria do skupiny vodičov typu I, pričom ich elektrická vodivosť je v porovnaní s takými izolantmi o 15 až 24 rádov vyššia.  

Základná koncepcia elektrickej vodivosti:

Histogram ako údaj o získanom obrázku

Pridal/a Peter Oslanec dňa Ne, 09/21/2008 - 18:12

Histogram sa používa na vizualizáciu „štatistických" údajov obrázku. Každý obrázok je nositeľom informácie. Histogram nám môže pomôcť v hodnotení, či je obrázok vhodným kandidátom na ďalšiu analýzu, alebo je potrebná nejaká úprava obrázku. Ukážka histogramu je na obrázku 1.

Čo je histogram?

Tags

Teplotná rozťažnosť materiálov

Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 06/25/2008 - 07:34
Teplotná rozťažnosť materiálov je momentálne "najviditeľnejšia" vlastnosť materiálov, keďže teploty dosahujú na slnku až 40 ˚C. Teplotná rozťažnosť materiálu je objemová odpoveď materiálu na zvyšujúcu sa teplotu. Atómy materiálu pri zvyšovaní teploty kmitajú vo väčších vzdialenostiach od rovnovážnych polôh a tým dochádza k zmene objemu materiálu.

Komplexné kovové zliatiny - nádej pre kovy

Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 02/06/2008 - 10:27

Priemysel založený na kovoch dodnes závisí od základných kovov a binárnych kovových zliatin, ku ktorým sa pridávajú prídavné prvky v malých množstvách nato, aby sme získali požadované vlastnosti. Menej sa používajú ternárne a kvaternárne zliatiny, ktoré majú tri alebo štyri komponenty v porovnateľných množstvách, ktoré určujú základné vlastnosti (ako precipitačne vytvrdené niklové zliatiny).

Označovanie zliatin hliníka

Pridal/a Peter Oslanec dňa Po, 11/19/2007 - 09:39

Zliatiny hliníka môžeme rozdeliť ako väčšinu kovových materiálov, ktoré sa používajú na priemyslenú výrobu, na zliatiny určené na odlievanie (cast alloys), zliatiny určené na tvárnenie, kovanie (wrought alloys) a špeciálne zliatiny. V označovaní týchto zliatin nie je neustále navrhnutý jednotný systém.

Zliatiny určené na tvárnenie, kovanie.