Materials engineer | Materiálový inžinier ISSN 1337 - 8953

 

Šéfredaktor: Ing. Marek Gebura, PhD., kontakt.

Editori: Ing. Vladimír Girman, PhD., Ing. Michal Skeřík.

Vzťahy s verejnosťou: Ing. Andrea Adamčíková, kontakt.

Vydavateľstvo: Peter Oslanec - ENTOS, Ing. Peter Oslanec, PhD., kontakt


Ročník I., 2008 - kontakt

Oslanec, P.: Prehľad možností softvérových nástrojov pre spracovanie obrázkovej informácie
Girman, V.: Termoelastická martenzitická premena
Adamčíková, A.: Penový hliník
Gebura, M.: Rewiev: Chemical composition and classification of single crystal nickel base superalloys
Girman, V: Elektrická vodivosť kovov
Gebura, M.: Aplikácia metódy konečných prvkov v materiálovom inžinierstve

Ročník II., 2009 - kontakt

Girman, V.: Väzby v tuhých látkach
Gebura, M.: Lopatky vysokotlakového stupňa spaľovacích motorov
Girman, V.: Všeobecne o fázových premenách

Girman, V.: Recipročná mriežka
Gebura, M.: Zvýraznenie štruktúrnych oblastí pomocou programu Gimp
Girman, V.: Fullerény a kvázifullerény
Girman, V.: Kvapalné kryštály
Girman, V.: Kvázikryštály
Girman, V.: Zliatiny typu FINEMET

Ročník III., 2010

Frkáňová, K.: Metalurgická príprava intermetalických zliatin Ti-Al-Ta časť 1
Frkáňová, K. – Staneková, H.: Metalurgická príprava intermetalickej zliatiny Ti-Al-Ta
časť 2
Trško, L.: Precipitácia a precipitačné vytvrdzovanie
Staneková, H.: Degradácia mikroštruktúry zliatiny Ti-46Al-8Ta v priebehu creepu
Staneková, H. – Frkáňová K.: Príprava intermetalickej zliatiny Ti-46Al-8Ta reakčným spekaním a tavením

Ďalšie ročníky budú vydané iba s Vašou podporou, ak máte záujem vydať svoj článok v elektronickej forme, kontaktuje nás.