ImageJ - nástroj pre prácu s obrázkami mikroštruktúr

ImageJ je nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri práci s obrázkami mikroštruktúr. Poskytuje nástroje na analýzu mikroštruktúry. Samozrejme, že sa to nedeje automaticky, ale je potrebná určitá interakcia s programom. Tento program poskytuje aj možnosť tvorby makier.

Vhodnými nástrojmi na meranie je funkcia Measure pomocou ktorej sa dajú merať dĺžka, uhol, plocha, obvod, Feretov priemer a iné charakteristiky vybraného objektu. Vhodnou pomôckou je aj analýza častíc - Analyse particles. Táto funkcia dokáže v obrázku určiť užívateľom definované častice (napríklad precipitáty), ktoré sa definujú dvoma parametrami - veľkosťou v pixeloch a kruhovitosťou objektu. Kruhovitosť objektu sa počíta jednoduchým vzorcom 4pí(plocha/obvod^2), môže nadobúdať hodnoty 0 až 1, kde 0 je mnohouholník a 1 je dokonalý kruh. Toto nastavenie vám pomôže vyselektovať z obrázka častice, ktorých charakteristiky chcete zistiť.

Určite zaujímavým nástrojom je aj funkcia Area fraction, pomocou ktorej sa dá určiť plošný podiel vybraného objektu ku celému obrázku. Princíp je relatívne jednoduchý. Funkcia vyhodí údaj podielu plochy po naprahovaní obrázku (Treshold) ktorý je červenou farbou ku celkovej ploche obrázku. Je jednoduché predstaviť si to. Ak je fotka tvorená matricou a druhou fázou, tak sa po naprahovaní zvýrazní fáza (bude červenou farbou). Funkcia určí podiel fázy v matrici.

Zaujímavou funkciou je Surface plot. Táto funkcia vykreslí na základe intenzít šedej farby obrázka jeho trojrozmerný obraz. Z interpretácie optickej mikroskopie je jasné, že svetlejšie plochy obrázku sú tie ktoré majú najvyšiu reflexiu svetla a preto svetlo vracajú do detektora s vyššou intenzitou ako tie ktoré sú pod úrovňou tých najintenzívnejších plôch. Tieto budú mať už odtieň šedej a to na základe ich reflexie. Funkcia Surface plot môže poskytnúť základný obraz o morfológii skúmanej plochy.Príklad je na obrázku 1.

 

Precipitat

Obrázok 1. Ukážka funkcie Surface plot

 

ImageJ poskytuje možnosti určitej práce z obrázkami metalografických výbrusov a môže pomôcť pri učovaní veľkostí zŕn, podielov fáz atď. Jeho základné funkcie dokážu pomôcť pri spracovávaní údajov pre seminárne, bakalárske a diplomové práce. ImageJ je vyvíjaný vedeckou verejnosťou pre vedeckú verejnosť a je zadarmo. Sú dostupné aj materiály v angličtine ktoré môžu pomôcť pri práci.

V prípade záujmu môžeme pomôcť pri výučbe a používaní tohoto programu.

 

Tags: