Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 05/12/2010 - 18:28

V dňoch 4. a 5. novembra 2010 sa v priestoroch Družby UK v Bratislave uskutočnil Kongres mladých bádateľov – technikov. Táto akcia je organizovaná občianskym združením Mladí vedci Slovenska a ponúka mladým technikom možnosť prezentovať svoje projekty pred odbornou komisiou (pracovné predsedníctvo kongresu). Úlohou komisie na tomto fóre je pomôcť mladým bádateľom prostredníctvom diskusie, konštruktívnej kritiky a odborného usmernenia zdokonaliť nielen samotné projekty, ale aj formu prezentácie, použité metodiky, reakcie na kritické postoje a otázky v diskusii. O tom, aké je to zložité sme sa s Marekom presvedčili na vlastnej koži, nakoľko sme boli prizvaný do pracovného predsedníctva vyššie spomínaného kongresu.

Na kongrese bolo počas 2 dní prezentovaných spolu 16 projektov stredoškolákov. Témy, ktorým sa mladí bádatelia venujú sú rôzne. Pre lepšiu predstavu uvádzam autorov abecedne aj s názvami prác v ich plnom znení:

Andrej Bendžo – Otáčkomer

Martin Čermák a Lukáš Horník - Parný stroj

Boris Garami – Mechanický výskumník na manuálne ovládanie

Peter Geľo – Návrh pasterizácie

Veronika Habrúnová – Auto s dvoma motormi

Štefan Hužvár – Vplyv magnetickej indukcie na kovové materiály

Pavel Kababik – Stereofónny elektrónkový NF zosilňovač

Marek László – Stredový motor pre robotickú viackolesovú platformu

Ľubomír Nagy a Ján Tarbaj – Obnova, záchrana a modernizácia trenažéra rušňa 182 na SPŠD v Košiciach

Michaela Ontkocová – Elektronika v zdravotníctve

Tomáš Orosi – Geodetické zameranie podkladov pre projekt rekonštrukcie a obnovy objektov svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – zberné a odvodné banské jarky

Martin Paprčka – Merač srdcového tepu

Tomáš Samko – Generálna oprava historického automobilu Škoda 1000MB

Filip Szabó – Seokatalóg

Dávid Vyletel – Armwrestling – Stroj na pretláčanie rukou

Silvia Zemjanová – Budeme kupovať nové teplomery?

I keď sa v prezentáciách vyskytli malé nedokonalosti, možno konštatovať, že boli pripravené na relatívne vysokej úrovni. Veď chyby robíme predsa všetci. Väčšina prezentujúcich autorov pôsobila pri prezentáciách suverénnym dojmom. Bolo veľmi prekvapujúce a zároveň zaujímavé sledovať živú diskusiu, ktorá nastala po ukončení každej z prednášok. Nestretli sme sa zo žiadnou ostýchavosťou, poprípade prehnaným prejavom sebavedomia, čo len potvrdzuje, že prednášatelia mali zvládnuté základné techniky prezentácie.

Z tematického hľadiska je možné povedať, že autori sa venovali praktickým témam, ktoré sú im relatívne prístupné, hľadajú si však aj cesty, ktoré nie sú vychodené, pričom vnášajú do riešení samých seba, svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti.

Na druhej strane však možno podotknúť, že niektoré z prezentovaných prác neboli ukončené, prípadne prezentované v takej podobe, aby bolo možné úplne pochopiť zámer autora. Ciele dosiahnuté určenými metodikami boli niekedy nejasné. Veríme však, že po vzájomnej diskusii a premyslení si ďalšieho postupu sa to zmení. Veď najmä o tom bolo naše stretnutie..

Je až zarážajúce (v dobrom zmysle slova), koľko času dokážu mladí ľudia venovať svojmu cieľu – napríklad Ľubomír Nagy a Ján Tarbaj venovali repasovaniu trenažéra tri roky svojho života. Komisia na záver kongresu vybrala 4 práce, ktoré mali najkvalitnejšie spracovanú tému a dobrú prezentáciu a ohodnotila ich vecne.

Potešilo nás, že sa na tomto podujatí objavili dve témy, ktoré sa v práci priamo alebo nepriamo zaoberali materiálmi. Štefan Hužvár sa vo svojej práci „Vplyv magnetickej indukcie na kovové materiály” venoval vplyvu indukcie na rôzne materiály. Je nutné spomenúť, že jeho práca sa venovala najmä príprave zariadenia na vybudenie indukcie, keďže študuje na elektrotechnickej škole. Táto metóda je bežne používaná na ohrev materiálov v laboratóriách a taktiež v priemysle. Práca Mareka Lászla zo SPŠ na Vajnorskej ulici v Bratislave bola komplexnejšia a venovala sa návrhu stredového motora. V prezentácii bola zahrnutá aj simulácia statického zaťaženia navrhnutého modelu. Autor musel použiť v simulácii presné hodnoty dané pre vybraný materiál a musel vybrať najlepšiu kombináciu materiálov vzhľadom na funkčnosť jeho modelu. Táto práca by podľa nášho názoru v prezentovanej podobe obstála aj ako bakalárska práca.

Naša vďaka za novonadobudnuté skúsenosti patrí OZ Mladí vedci Slovenska a to najmä pánovi doktorovi Šípošovi za jeho pozvanie na tento kongres. Chceme poďakovať aj mladým bádateľom – technikom za to, že sme mohli byť svedkami ich zanietenia a prístupu k riešeným témam, ale hlavne ďakujeme za znovunadobudnutie pocitu, že aj dnes žijú mladí ľudia, ktorí to sa o techniku aktívne zaujímajú.