Určujeme veľkosti precipitátov pomocou programu ImageJ

Upozornenie: Celý postup je experimentálny a nehodí sa na určovanie veľkosti precipitátov do publikácii na odbornej úrovni. Postup slúži ako ukážka toho čo program ImageJ dokáže a ako ukážka toho, že základnú orientačnú informáciu dokáže vytiahnuť z obrázku v priebehu pár sekúnd.

Ako obrázok na analýzu poslúži obrázok z DOITPoMS databázy (Obr.1)

Obr. 1 Zliatina AZ91 po tepelnom spracovaní

Jedná sa o zliatinu AZ91. Na obrázku vidno, že zliatina v danom stave po tepelnom spracovaní je tvorená tuhým roztokom horčíka a precipitátmi Mg17Al12 v matrici .

Postup pre získanie veľkosti precipitátov pomocou programu ImageJ je relatívne jednoduchý. Obrázok prevedieme na 8 bit typ. Pomocou nástroja Brightness/Contrast obrázok upravíme tak aby sme zvýraznili precipitáty na úkor matrice. Keďže pracujeme s obrázkom v odtieňoch sivej je vhodné neexperimentovať s obrázkom až na takú úroveň aby sme stratili informáciu o "skutočnej" veľkosti. Po takejto úprave obrázok naprahujeme pomocou Treshold.

Samotné meranie precipitátov sa dá uskutočniť pomocou nástroja Analyze particles. Pred samotným výpočtom však musíme nastaviť mierku a charakteristiky, ktoré chceme odmerať (viď článok tu). V nastaveniach nástroja Analyze particles nastavíme najmenší bod (v pixloch) ktorý má výpočet brať ako najmenšiu časticu. Keďže nám po naprahovaní obrázka neustále zostávajú fragmenty matrice ako malé body, treba hodnotu najmenšej častice nastaviť vyššiu ako je veľkosť fragmentu.

Výsledkom tohoto postupu by mali byť nasledovné okná pracovnej plochy - Obr.2

Obr.2 Orientačné meranie precipitátov - pracovná plocha

Takýmto spôsobom sme sa dopracovali pomocou analýzy obrázku ku hodnote veľkosti precipitátov (charakterizované Feretovým priemerom) 2,166 μm ± 1,153 μm.

Ak by sme chceli presnejšiu hodnotu precipitátov (čo je časovo náročnejšie) je možné na pôvodnom obrázku "vyklikať" všetky precipitáty ručne a takto určiť ich charakteristickú veľkosť.