ImageJ - používame nástroj Straight line selection

Naučíme sa používať nástroj programu ImageJ Straight line selection. Tento nástroj umožňuje vyberať a merať dĺžkové charakteristiky zvoleného objeku obrázku. Ukážeme si to na príklade boridovej vrstvy (Obr.1).

Obr.1 Boridová vrstva na oceli

Prvým krokom je zadefinovanie si mierky na to aby program dokázal merať vybrané objekty v reálnych veličinách. Poprípade môžeme tento krok aj preskočiť ak chceme merať iba v pixloch. Mierku nastavíme nástrojom Straight line selection v nastavení mierky Set scale. Je dobré pri výbere mierky priblížiť mierku na čo najväščiu obrazovku aby sme ju nastavili čo najpresnejšie (Obr.2).

Obr. 2 Zväčšená mierka

Druhým krokom je nastavenie si charakteristík, ktoré chceme odmerať. V našom prípade nám ide o jednoduchú dĺžku takže pri nastavovaní charakteristík, ktoré chceme merať nemusíme nič zaškrtnúť (Obr.3).

Obr.3 Nastavenie meraných charakteristík 

Samotné meranie je jednoduché. Nástrojom na meranie dĺžky natiahneme rozmer, ktorý chceme odmerať a meranie sa nám zapíše do tabuľky meraní. ImageJ má v sebe zabudovanú jednoduchú štatistiku, ktorá nám dokáže z nameraných údajov urobiť priemer a odchýľku a aj distribúciu hodnôt merania (Obr.4).

Obr.4 Namerané údaje a vyhodnotenie

Jednoduchým meraním sme prišli na to, že boridová vrstva má 48±2 μm. Stránka výrobcu udáva údaj 50 μm.

Meranie bolo vykonané pomocou programu ImageJ 1.38 v operačnom systéme GNU/Linux Ubuntu 8.04. V prípade bližších informácií kontaktujte autora článku (nezabudnite uviesť spätný kontakt).