ImageJ - používame nástroj Straight line selection

Naučíme sa používať nástroj programu ImageJ Straight line selection. Tento nástroj umožňuje vyberať a merať dĺžkové charakteristiky zvoleného objeku obrázku. Ukážeme si to na príklade boridovej vrstvy (Obr.1).

Obr.1 Boridová vrstva na oceli

Al2O3 v hliníkovom odliatku (odpoveď)

Nedávno sme dostali do redakcie otázku:

Komplexné kovové zliatiny - nádej pre kovy

Priemysel založený na kovoch dodnes závisí od základných kovov a binárnych kovových zliatin, ku ktorým sa pridávajú prídavné prvky v malých množstvách nato, aby sme získali požadované vlastnosti. Menej sa používajú ternárne a kvaternárne zliatiny, ktoré majú tri alebo štyri komponenty v porovnateľných množstvách, ktoré určujú základné vlastnosti (ako precipitačne vytvrdené niklové zliatiny).

Dislokácie II

ImageJ - nástroj pre prácu s obrázkami mikroštruktúr

ImageJ je nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri práci s obrázkami mikroštruktúr. Poskytuje nástroje na analýzu mikroštruktúry. Samozrejme, že sa to nedeje automaticky, ale je potrebná určitá interakcia s programom. Tento program poskytuje aj možnosť tvorby makier.

Tags:

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS