Degradácia mikroštruktúry zliatiny Ti-46Al-8Ta v priebehu creepu

Metalurgická príprava intermetalických zliatin Ti-Al-Ta časť 1

Príprava intermetalickej zliatiny Ti-46Al-8Ta reakčným spekaním a tavením

Na prípravu zliatiny Ti-46Al-8Ta (at.%) sme využili metódu reakčného spekania a tavenia v plazmovej peci. Mikroštruktúru po reakčnom spekaní tvoria častice nerozpusteného tantalu a heterogénna zmes Ti a Al. Relatívna hustota lisovaných vzoriek sa v závislosti na lisovacom tlaku mení od 77 do 92 %. Po spekaní sa znižuje na hodnotu 51 až 68 %. Pri teplote 684 °C dochádza k exotermickej reakcii, čím sa zvýši teplota spekaných vzoriek na 1141 °C. Optimalizované podmienky lisovania (430 MPa) a spekania (1000 °C/0,33 h) umožňujú pripraviť ingot vhodný na tavenie.

Precipitácia a precipitačné vytvrdzovanie

Autorom článku je Libor TRŠKO, libor.trsko(ZAVINAC)ltmetal(BODKA)net

Precipitácia je často sa vyskytujúci pojem najmä v oblasti vytvrdzovania hliníkových zliatin. V skutočnosti nachádza oveľa širšie uplatnenie pri spracovaní rôznych zliatin nielen za účelom zmeny ich mechanických ale aj ostatných fyzikálnych vlastností. V uvedenom článku je zhrnutá fyzikálna podstata, priebeh a využitie precipitačného vytvrdzovania.

Úvod

Kongres mladých bádateľov - technikov 2010

V dňoch 4. a 5. novembra 2010 sa v priestoroch Družby UK v Bratislave uskutočnil Kongres mladých bádateľov – technikov. Táto akcia je organizovaná občianskym združením Mladí vedci Slovenska a ponúka mladým technikom možnosť prezentovať svoje projekty pred odbornou komisiou (pracovné predsedníctvo kongresu). Úlohou komisie na tomto fóre je pomôcť mladým bádateľom prostredníctvom diskusie, konštruktívnej kritiky a odborného usmernenia zdokonaliť nielen samotné projekty, ale aj formu prezentácie, použité metodiky, reakcie na kritické postoje a otázky v diskusii.

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS