Nový rok 2010

Ďakujeme Vám za vašu priazeň v roku 2009. Tento rok bol pre portál naozaj úspešný. Popri 13 nových článkoch od troch autorov sa portálu podarilo získať dvojnásobok nových čitateľov pri porovnaní s minulým rokom 2008. 9500 nových čitateľov so záujmom o materiály a technológie sa dostalo k našim stránkam a 27 000 krát si zobrazili obsah ponúkaný na portálii Materiálový inžinier. Priemerný čas strávený na našich stránkach 1:30 minúty je však pre nás trochu sklamaním, ale aj výzvou do budúcnosti.

Princíp výroby penového Al

Ako vyzerá príprava penového hliníka? Toto krátke video sa snaží ukázať princíp výroby z hliníkového predkompaktu. Opis akým spôsobom prebieha penenie je pod videom.

Penový hliník

Penový hliník [1] je špeciálnym spôsobom pripravený vysoko porézny materiál na báze hliníka a jeho zliatin, dosahujúci hustotu v intervale 0,3-1 g.cm-3. Vyznačuje sa vysokou tuhosťou, schopnosťou absorbovať veľké množstvo deformačnej energie pri nízkych napätiach, tlmí hluk, vibrácie a umožňuje tieniť elektromagnetické vlnenie.
 

Metalografická príprava vzoriek

Metódy metalografickej prípravy vzoriek sú také staré ako samo materiálové inžinierstvo. Histórii sa venujú rôzne zdroje. Stačilo by spomenúť, že okolo prvoautorstva modernej metalografickej prípravy sa stále vedú rôzne polemiky. Prvé postupy blízke dnešným používali už v 17. storočí na štúdium kovov.

Zvýraznenie štruktúrnych oblastí pomocou programu Gimp

V materiálovom inžinierstve sa na mikroštruktúrnu analýzu využíva či už optická, prípadne elektrónová mikroskopia, pričom rozlišovanie jednotlivých fázových oblastí je podmienené samotným typom mikorskopie, filtra, či spôsobu vyvolania kontrastu. Výsledným produktom je zväčša snímok v odtieňoch šedej farby. Jednu z výnimiek môžu tvoriť snímky mikroštruktúr z optickej mikroskopie po tzv. farebnom leptaní alebo získanie obrazovej informácie sofistikovanejšími technickými pomôckami. Spôsob prípravy vzoriek farebným leptaním je však pomerne náročný.

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS