Označovanie zliatin hliníka

Zliatiny hliníka môžeme rozdeliť ako väčšinu kovových materiálov, ktoré sa používajú na priemyslenú výrobu, na zliatiny určené na odlievanie (cast alloys), zliatiny určené na tvárnenie, kovanie (wrought alloys) a špeciálne zliatiny. V označovaní týchto zliatin nie je neustále navrhnutý jednotný systém.

Zliatiny určené na tvárnenie, kovanie.

Väčšina trhu používa systém navrhnutý v 70. rokoch organizáciou Aluminium Association (tzv. AA kategorizácia). Táto kategorizácia sa vyznačuje tým, že zliatiny delí podľa obsahu hliníka a hlavných legujúcich prvkov. Podľa toho delíme zliatiny hliníka na 8 skupín:

1xxx - tieto zliatiny obsahujú minimálne 99 % Al. Ale iba pri tejto skupine dokážeme povedať, aký je obsah hliníka v zliatine podľa označenia. Napr. zliatina 1145 (tretie a štvrté číslo označenia) obsahuje 99,45 % Al. Druhé číslo označenia je informácia o modifikácii zliatiny alebo o hranici nečistôt v zliatine. Tento spôsob označovania sa však už nedá aplikovať na ďalšie skupiny zliatin. Pre skupiny 2xxx až 8xxx majú tretie a štvrté číslo už len význam sériového označenia.

2xxx - zliatiny obsahujúce meď,

3xxx - zliatiny obsahujúce mangán,

4xxx - zliatiny obsahujúce kremík,

5xxx - zliatiny obsahujúce horčík,

6xxx - zliatiny obsahujúce horčík a kremík,

7xxx - zliatiny obsahujúce zinok,

8xxx - zliatiny obsahujúce ostatné legúry (vrátane lítia).

Pri tomto označovaní sa často vyskytuje aj doplňujúce označenie, ktoré udáva stav materiálu, jeho tepelné spracovanie. Napríklad zliatina AA6005 T4. O tejto zliatine môžeme povedať, že sa jedná o zliatinu určenú na tvárnenie, kovanie s hlavnými legúrami Mg a Si ( tzv. AlMgSi zliatina). Označenie T4 je doplňujúce a vraví o tom, že zliatina je po tepelnom spracovaní (T - Heat treated), ktoré pozostáva z rozpúšťacieho žíhania a prirodzeného vytvrdenia.

Zliatiny určené na odlievanie

Takisto ako zliatiny určené na tvárnenie aj tieto majú svoje označovanie. Dokonca sa od vyššie spomenutého diametrálne neodlišujú. Zliatina sa označuje tiež štyrmi za sebou idúcimi číslami - xxx.x. Označenie prvej skupiny je 1xx.x, pri tejto skupine ide o zliatiny, ktoré majú obsah viac ako 99% Al. Druhá skupina (2xx.x) má hlavný legovací prvok Cu. Tretia (3xx.x) - Si, Cu a/alebo Mg. Štvrtá (4xx.x) je s Si. Piata s Mg. Šiesta sa bežne nepoužíva. Siedma so Zn. 8xx.x má hlavný legujúci prvok Sn a deviatu skupinu tvoria zliatiny s ostatnými legujúcimi prvkami. Toto je však hrubé označovanie, je vždy potrebné pozrieť si presnú špecifikáciu zliatin. Posledné číslo za bodkou .x označuje formu produktu (odliatok, ingot).

Dá sa však neustále stretnúť s iným označením (a to platí pre všetky druhy materiálov). Najbežnejšími sú označenie podľa BS (Anglicko), GOST (Rusko), DIN (Nemecko) atď.

V prípade záujmu o špecifické informácie nás môžete kontaktovať.