mikroštruktúra

Zváranie trením (Friction stir welding FSW) (premiešavacie zváranie trením)

Zváranie trením je zváracia technógia, ktorá spája materiál bez natavenia spájaných materiálov a tým nedochádza k negatívam spojeným s procesom tuhnutia vo zvarovom kove, akými sú vnesenie vmestkov, inherentné chyby pri tuhnutí -stiahnutiny, pórovitosť, naplynenie, segregácia prvkov, difúzne procesy vedúce k degradácii mikroštruktúrnych zložiek atď. Technológia FSW bola vyvinutá na základne požiadaviek leteckého priemyslu pre zváranie hliníkových zliatin, práve z dôvodu zložitých podmienok zvárania všetkých typov hliníkových zliatin.

Microstructure Analysis of Zinc and Zinc Alloys

Authors: N. Luptáková1, M. Benák2, Ľ. Hajduchová1, F. Pešlová1

1Faculty of Industrial Technologies, University of Alexander Dubček in Trenčín, I. Krasku 1809/34, 020 01 Púchov, Slovakia, natalia.luptakova@fpt.tnuni.sk, peslova@fpt.tnuni.sk, hajduchova@fpt.tnuni.sk

Degradácia mikroštruktúry zliatiny Ti-46Al-8Ta v priebehu creepu

Zvýraznenie štruktúrnych oblastí pomocou programu Gimp

V materiálovom inžinierstve sa na mikroštruktúrnu analýzu využíva či už optická, prípadne elektrónová mikroskopia, pričom rozlišovanie jednotlivých fázových oblastí je podmienené samotným typom mikorskopie, filtra, či spôsobu vyvolania kontrastu. Výsledným produktom je zväčša snímok v odtieňoch šedej farby. Jednu z výnimiek môžu tvoriť snímky mikroštruktúr z optickej mikroskopie po tzv. farebnom leptaní alebo získanie obrazovej informácie sofistikovanejšími technickými pomôckami. Spôsob prípravy vzoriek farebným leptaním je však pomerne náročný.
Subscribe to RSS - mikroštruktúra