martenzitická premena

Martenzit

Martenzitické transformácie sú bezdifúzne reakcie. Zmena kryštálovej štruktúry prebieha rovnomernou deformáciou pôvodnej fázy. Aby bola deformačná energia potrebná pre vznik martenzitu čo najnižšia, martenzit sa vytvára vo forme latiek v špecifických kryštalografických rovinách, v tzv. habitových rovinách. Súvislosti tohto mechanizmu je možno pozorovať aj na makroskopickej úrovni, pretože tvar transformovanej oblasti sa mení. Deformácia vzniká kombináciou strihu pôsobiaceho v smere rovnobežnom s habitovou rovinou a dilatačných deformácií v smere kolmom na habitovú rovinu.

Termoelastická martenzitická premena

Tento typ martenzitickej premeny sa uplatňuje v zliatinách s tvarovou pamäťou a je nutnou podmienkou pre existenciu samotného pamäťového efektu. Jej najzákladnejšou črtou je kryštalografická vratnosť, čo danej zliatine teda poskytuje pamäťový efekt.

Tvarová pamäť kovových materiálov

Niekoľko zliatin kovových materiálov vykazuje zaujímavú vlastnosť. Dokážu si zapamatať tvar v ktorom boli vyrobené a po určitej deformácii sa spätne do pôvodného tvaru vrátiť. Nazývame to "jav tvarovej pamäti".

Subscribe to RSS - martenzitická premena