FEM

Vplyv CAD, CAM a MKP softvérov v procese výroby reálnych prototypov automobilového priemyslu

Autormi sú Španielka Ján1, Pavlík Ľubomír1,
1Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3, Slovenská Republika

Aplikácia metódy konečných prvkov v materiálovom inžinierstve

Pri konštruovaní súčiastok namáhaných či už tepelne alebo mechanicky je veľmi vhodnou a v poslednej dobe aj čoraz častejšie využívanou podpornou metódou tzv. FEM (Finite Element Method) modelovanie. Použitím metódy konečných prvkov je možné pomocou programov (napr. ANSYS, ABAQUS) simulovať zaťaženie súčiastky a vypočítať tak pôsobenie zaťaženia v objeme súčiastky. Jedná sa najmä o distribúciu napätí a nájdenie najkritickejších miest s vysokou lokálnou hodnotou napätia (napr. ostré hrany, skoková zmena prierezu súčiastky, atď).

Tags:

Subscribe to RSS - FEM