skratky

Skratky v elektrónovej mikroskopii

Cieľom príspevku je poskytnúť abecedný zoznam skratiek, ktoré sa často alebo ojedinele vyskytujú v odborných textoch o elektrónovej mikroskopii a jej technikách. Slovné rozpísanie skratiek zostáva v angličtine, keďže nie všetko je možné vysvetliť troma – štyrmi slovami. Do zoznamu boli zahrnuté aj skratky týkajúce sa niektorých analýz a ich matematického aparátu.

A

A/D – Analog to Digital converter

ACF – Absorption Correction Factor

ACSEM – Aberration Corrected Scanning Electron Microscope

ADC – Analog to Digital Converter

Subscribe to RSS - skratky